Regulamin zajęć i klauzule RODO


Regulamin zajęć i klauzule RODO

Klauzule RODO

Klauzula informacyjna RODO - nauka pływania - pobierz

Klauzula informacyjna RODO - zajęcia rehabilitacyjne, Aqua Fitness, Zdrowy Kręgosłup, Aqua Mama - pobierz

 

 

Regulamin Szkoły Pływania AQUAMANIA

 1. Niniejszy regulamin dotyczy zajęć nauki pływania prowadzonych przez „AQUAMANIA Marzena Sternik-Mechta”.
 2. Warunkiem uczestnictwa w kursie nauki pływania jest wpłata należności zgodnie z cennikiem.
 3. W przypadku nieobecności kursanta, z powodu choroby, na grupowych semestralnych zajęciach pływania, możliwe jest odrobienie zajęć po wcześniejszym uzgodnieniu. Istnieje możliwość odrobienia dwóch nieobecności w ciągu semestru, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tych nieobecności.

  Nie dokonujemy zwrotów wpłat za lekcje pływania, na których kursanci byli nieobecni i nie odliczamy ich od następnego kursu. Nieodrobione nieobecności nie przechodzą na kolejny semestr.

  Planowaną nieobecność na zajęciach należy zgłosić poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie aquamania.lublin.pl/kontakt, sms-em, e-mailem lub przez Facebook, najpóźniej 24 godziny przed planowanymi zajęciami. Tylko wcześniej zgłoszone nieobecności można odrobić.

  Termin odrobienia zajęć nauki pływania ustalany jest przez Szkołę Pływania AQUAMANIA - w tym celu kursanci powinni skontaktować się ze Szkołą AQUAMANIA telefonicznie.

 4. Szkoła Pływania AQUAMANIA zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niej niezależnych (np. awaria basenu) oraz odgórne ustalenie terminu odrabiania zajęć.
 5. Kursant zapisując się na grupowe zajęcia nauki pływania zapisuje się na cały semestr (letni bądź zimowy) lub na cały kurs wakacyjny.
 6. Dostarczenie danych osobowych uczestnika jest jednoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie dla potrzeb związanych z działalnością firmy, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz dokumentem „Klauzula informacyjna RODO - nauka pływania”.
 7. Kursant zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na basenie, a w szczególności stosowania się do niniejszych zakazów:

  - wchodzenia do wody bez wiedzy instruktora pływania

  - biegania wokół niecki basenu i po śliskich, mokrych nawierzchniach

  - skoków do wody bez pozwolenia i nadzoru instruktora pływania

  - opuszczania niecki basenu w czasie lekcji, bez uprzedniego zgłoszenia tego prowadzącemu zajęcia instruktorowi pływania

  - popychania i podtapiania osób trzecich

 8. Kursant nie może stwarzać sytuacji niebezpiecznych dla siebie i innych uczestników zajęć.
 9. Każdy uczestnik kursu nauki pływania musi posiadać odpowiedni strój kąpielowy oraz czepek pływacki.
 10. Szkoła Pływania AQUAMANIA odpowiada za uczestników kursu w trakcie trwania zajęć. Przed lekcją oraz po jej zakończeniu za dzieci odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 11. Szkoła Pływania AQUAMANIA nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.
 12. Uczestnik kursu na basenie powinien we własnym zakresie skonsultować się z lekarzem i sprawdzić czy nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach na basenie. Osoby uczestniczące w zajęciach deklarują, że są zdrowe i nie posiadają żadnych przeciwwskazań do pływania i przebywania w wodzie.
 13. Zajęcia nauki pływania prowadzone są przez uprawnionych instruktorów pływania i uczestnicy kursu zobowiązani są stosować się do ich poleceń. Instruktorzy pływania nie odpowiadają za szkody i ewentualne kontuzje wynikające z niedostosowania się do ich poleceń i wskazówek.
 14. Każdy uczestnik zajęć nauki pływania prowadzonych przez Szkołę Pływania AQUAMANIA deklaruje tym samym, iż zapoznał się, zaakceptował oraz będzie przestrzegał niniejszego Regulaminu oraz regulaminu Pływalni, na której odbywają się zajęcia.
 15. „Bon podarunkowy” jest bonem imiennym i nie może być przeniesiony na osobę trzecią.
 16. Programy rabatowe:
  16.1. FitProfit. Korzystanie z benefitów programu FitProfit możliwe jest tylko w przypadku „grupowych kursów nauki pływania”. Członkowi programu FitProfit przysługuje 15zł zniżki na każdą lekcje podczas kursu nauki pływania w semestrze. Resztę opłaty za kurs ponosi kursant.
  Dodatkowo kursant zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w kwocie 15zł za każdą lekcje w semestrze. Zaliczka będzie zwracana kursantowi po zakończonym semestrze, i będzie zwracana za każdą lekcję na której kursant był obecny. Zaliczka za lekcję na których kursant był nieobecny i których to nieobecności nie odrobił, nie będzie zwracana. Zniżka nie łączy się z innymi promocjami.
  16.2. PZU Sport. Korzystanie z benefitów programu PZU Sport możliwe jest tylko
  w przypadku „grupowych kursów nauki pływania”. Członkowi programu PZU Sport przysługuje 15zł zniżki na każde zajęcia nauki pływania w semestrze. Resztę opłaty za kurs ponosi kursant.
  Dodatkowo kursant zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w kwocie 15zł za każdą lekcje w semestrze. Zaliczka będzie zwracana kursantowi po zakończonym semestrze, i będzie zwracana za każdą lekcję na której kursant był obecny. Zaliczka za lekcję na których kursant był nieobecny i których to nieobecności nie odrobił, nie będzie zwracana. Zniżka nie łączy się z innymi promocjami.
  16.3. Medicover Sport. Korzystanie z benefitów programu Medicover Sport możliwe jest tylko w przypadku „grupowych kursów nauki pływania”. Członkowi programu Medicover Sport przysługuje 20zł zniżki na każdą lekcje nauki pływania w semestrze. Resztę opłaty za kurs ponosi kursant.
  Dodatkowo kursant zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w kwocie 20zł za każdą lekcje w semestrze. Zaliczka będzie zwracana kursantowi po zakończonym semestrze, i będzie zwracana za każdą lekcję na której kursant był obecny. Zaliczka za lekcję na których kursant był nieobecny i których to nieobecności nie odrobił, nie będzie zwracana. Zniżka nie łączy się z innymi promocjami.

 

 

Regulamin zajęć Aqua Fitness, Aqua Mama, Zdrowy Kręgosłup, Rehabilitacja

 1. Niniejszy regulamin dotyczy zajęć „Aqua Fitness”, „Aqua Mama”, „Zdrowy Kręgosłup”, „Rehabilitacja” prowadzonych przez „Terapia Wodna Grzegorz Węgier”.
 2. Każdy uczestnik zajęć prowadzonych przez Terapię Wodną zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu Pływalni, na której odbywają się zajęcia.
 3. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wpłata należności wg cennika.
 4. Nieterminowa zapłata za zajęcia powoduje wzrost kwoty o 20PLN za każdy tydzień zwłoki.
 5. W przypadku nieobecności dziecka z powodu choroby możliwe jest odrobienie zajęć po wcześniejszym uzgodnieniu z instruktorem.
 6. Zajęcia można odrabiać 2 razy w ciągu semestru, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia nieobecności na basenie.
 7. Nie dokonujemy zwrotów wpłat za lekcje, na których dzieci były nieobecne i nie odliczamy ich od następnego kursu.
 8. Nieobecność na zajęciach należy zgłosić sms-em najpóźniej 24 godziny przed planowanymi zajęciami. Tylko wcześniej zgłoszone nieobecności można odrobić po wcześniejszym ustaleniu terminu z instruktorem.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od nas niezależnych oraz odgórne ustalenie terminu odrabiania zajęć.
 10. Dostarczenie danych osobowych uczestnika jest jednoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie dla potrzeb związanych z działalnością firmy, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 11. Kursant zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na basenie, a w szczególności stosowania się do niniejszych zakazów:
  • wchodzenia do wody bez wiedzy instruktora
  • biegania wokół niecki basenu i po śliskich, mokrych nawierzchniach
  • skoków do wody bez pozwolenia i nadzoru instruktora
  • opuszczania niecki basenu w czasie lekcji, bez uprzedniego zgłoszenia tego prowadzącemu zajęcia instruktorowi
  • popychania i podtapiania osób trzecich
 12. Kursant nie może stwarzać sytuacji niebezpiecznych dla siebie i innych uczestników zajęć.
 13. Każdy uczestnik kursu musi posiadać odpowiedni strój kąpielowy oraz czepek pływacki.
 14. Terapia Wodna odpowiada za uczestników kursu tylko w trakcie trwania zajęć. Przed lekcją i po jej zakończeniu za dzieci odpowiadają rodzice (opiekunowie).
 15. Nieobecność dłuższa niż 30 dni i niezgłoszona, powoduje skreślenie z listy uczestników. Kwota za niewykorzystana zajęcia nie będzie zwracana.
 16. Terapia Wodna nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.
 17. Uczestnik szkolenia powinien we własnym zakresie skonsultować się z lekarzem i sprawdzić czy nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach na basenie. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność. Osoby uczestniczące w zajęciach deklarują, że są zdrowe i nie posiadają żadnych przeciwwskazań do pływania i przebywania w wodzie.
 18. Zajęcia są prowadzone przez uprawnionych instruktorów i uczestnicy kursu zobowiązani są stosować się do ich poleceń. Instruktorzy nie odpowiadają za szkody i ewentualne kontuzje wynikające z niedostosowania się do ich poleceń i wskazówek.
 19. Każdy kursant uczestniczący w zajęciach deklaruje tym samym, iż zapoznał się regulaminem i akceptuje jego warunki.
 20. Karta podarunkowa:
  a) dotyczy tylko nowych kursantów i każdy może wykorzystać jedną kartę
  b) jest ważna na zajęciach Zdrowy Kręgosłup, Aqua Mama z wyłączeniem nauki pływania.

 

 

Regulamin Terapii Wodnej

Niniejszy regulamin dotyczy zajęć Terapii Wodnej prowadzonych przez „Terapia Wodna Grzegorz Węgier”.

 1. Zajęcia prowadzone są zgodnie z założeniami Koncepcji Halliwick.
 2. Czas trwania zajęć w zależności od indywidualnych ustaleń wynosi od 30 do 45 min.
 3. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego instruktora/fizjoterapeutę.
 4. Wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna na udział dziecka w zajęciach Terapii Wodnej. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek przeciwwskazań lekarskich lub zdrowotnych opiekun zobowiązuję się poinformować o tym prowadzącego zajęcia
 5. W zajęciach grupowych bierze udział kursant wraz z rodzicem lub innym opiekunem wyznaczonym przez rodzica. Z dziećmi w wieku przedszkolnym do wody wchodzi opiekun z przedszkola lub przeszkolony do tego pracownik/wolontariusz.
 6. W sesji indywidualnej udział biorą kursant wraz z instruktorem/fizjoterapeutą.
 7. Opiekun dziecka zobowiązany jest do:
  • sprawowania bezpośredniej opieki nad dzieckiem
  • zapoznania instruktora z aktualnym stanem zdrowia dziecka
  • stosowania się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia
  • przestrzegania ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa
  • zachowania szczególnej ostrożności
  • przestrzegania regulaminu zajęć
  • przestrzegania regulaminu pływalni
 8. Dzieci poniżej 3 roku życia (regulamin wewnętrzny pływalni) i kursanci, którzy nie zgłaszają potrzeb fizjologicznych, powinni mieć założone pampersy do pływania. Wszystkie dzieci powinny mieć założone kąpielówki (chłopcy) lub stroje jednoczęściowe (dziewczynki).
 9. Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego zajęcia jest zabronione.
 10. Prowadzący zajęcia, w razie jakichkolwiek problemów zdrowotnych uczestnika, ostatecznie decyduje o uczestnictwie kursanta w zajęciach.
 11. Prowadzący ma prawo do zakończenia zajęć przed wyznaczonym czasem.
 12. Uczestników zajęć obowiązuje regulamin pływalni.
 13. Udział w zajęciach jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 14. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych, pogorszeniu stanu zdrowia uczestnik zajęć/opiekun uczestnika, jest zobowiązany zgłosić ten fakt prowadzącemu zajęcia fizjoterapeucie/instruktorowi.
 15. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w zajęciach indywidualnych oraz grupowych opiekun uczestnika/uczestnik jest zobowiązany zgłosić nieobecność najpóźniej na 36 godzin przed planowanym rozpoczęciem zajęć. Niezgłoszenie nieobecności traktowane jest jakby zajęcia odbyły się planowo i uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty zgodnie z cennikiem.
 16. Karnet na terapię indywidualną na 5 spotkań jest ważny przez 8 tygodni od dnia zakupu. W sytuacjach wyjątkowych termin ten może zostać wydłużony.