Regulamin zajęć i klauzule RODO


Regulamin zajęć pływania i klauzule RODO

Klauzule RODO

Klauzula informacyjna RODO - nauka pływania - pobierz

Klauzula informacyjna RODO - zajęcia rehabilitacyjne, Aqua Ftness, Zdrowy Kręgosłup, Aqua Mama - pobierz

 

Regulamin Akademii Wodnej Aquamania

 1. Każdy uczestnik zajęć prowadzonych przez Akademie Wodną Aquamania zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu Pływalni, na której odbywają się zajęcia.
 2. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wpłata należności wg cennika.
 3. Nieterminowa zapłata za zajęcia powoduje wzrost kwoty o 20 PLN za każdy tydzień zwłoki.
 4. W przypadku nieobecności dziecka z powodu choroby możliwe jest odrobienie zajęć po wcześniejszym uzgodnieniu z instruktorem.
 5. Zajęcia można odrabiać 2 razy w ciągu semestru, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia nieobecności na basenie.
 6. Nie dokonujemy zwrotów wpłat za lekcje, na których dzieci były nieobecne i nie odliczamy ich od następnego kursu.
 7. Nieobecność na zajęciach należy zgłosić sms-em najpóźniej 24 godziny przed planowanymi zajęciami. Tylko wcześniej zgłoszone nieobecności można odrobić po wcześniejszym ustaleniu terminu z instruktorem.
 8. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od nas niezależnych oraz odgórne ustalenie terminu odrabiania zajęć.
 9. Dostarczenie danych osobowych uczestnika jest jednoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie dla potrzeb związanych z działalnością firmy, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 10. Kursant zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na basenie, a w szczególności stosowania się do niniejszych zakazów:
  • wchodzenia do wody bez wiedzy instruktora
  • biegania wokół niecki basenu i po śliskich, mokrych nawierzchniach
  • skoków do wody bez pozwolenia i nadzoru instruktora
  • opuszczania niecki basenu w czasie lekcji, bez uprzedniego zgłoszenia tego prowadzącemu zajęcia instruktorowi
  • popychania i podtapiania osób trzecich
 11. Kursant nie może stwarzać sytuacji niebezpiecznych dla siebie i innych uczestników zajęć.
 12. Każdy uczestnik kursu musi posiadać odpowiedni strój kąpielowy oraz czepek pływacki.
 13. Akademia Wodna Aquamania odpowiada za uczestników kursu tylko w trakcie trwania zajęć. Przed lekcją i po jej zakończeniu za dzieci odpowiadają rodzice (opiekunowie).
 14. Nieobecność dłuższa niż 30 dni i niezgłoszona, powoduje skreślenie z listy uczestników. Kwota za niewykorzystana zajęcia nie będzie zwracana.
 15. Aquamania nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.
 16. Uczestnik szkolenia powinien we własnym zakresie skonsultować się z lekarzem i sprawdzić czy nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach na basenie. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność. Osoby uczestniczące w zajęciach deklarują, że są zdrowe i nie posiadają żadnych przeciwwskazań do pływania i przebywania w wodzie.
 17. Zajęcia są prowadzone przez uprawnionych instruktorów i uczestnicy kursu zobowiązani są stosować się do ich poleceń. Instruktorzy nie odpowiadają za szkody i ewentualne kontuzje wynikające z niedostosowania się do ich poleceń i wskazówek.
 18. Każdy kursant uczestniczący w zajęciach deklaruje tym samym, iż zapoznał się regulaminem i akceptuje jego warunki.
 19. Karta podarunkowa:
  a) dotyczy tylko nowych kursantów i każdy może wykorzystać jedną kartę
  b) jest ważna na zajęciach Zdrowy Kręgosłup, Aqua Fitness, Aqua Mama z wyłączeniem nauki pływania.

Regulamin zajęć na basenie - Regulamin Halliwick

 1. Zajęcia prowadzone są zgodnie z założeniami Koncepcji Halliwick.
 2. Czas trwania zajęć w zależności od indywidualnych ustaleń wynosi od 30 do 45 min.
 3. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego instruktora/fizjoterapeutę.
 4. Wymagana jest pisemna zgoda lekarza na udział dziecka w zajęciach na basenie publicznym. Dzieci chore na padaczkę powinny posiadać pisemną zgodę na uczestnictwo w zajęciach od lekarza neurologa.
 5. W zajęciach bierze udział kursant wraz z rodzicem lub innym opiekunem wyznaczonym przez rodzica. Z dziećmi w wieku przedszkolnym do wody wchodzi opiekun z przedszkola lub przeszkolony do tego pracownik/wolontariusz.
 6.  W sesji indywidualnej udział biorą kursant wraz z instruktorem/fizjoterapeutą.
 7. Opiekun dziecka zobowiązany jest do:
  • sprawowania bezpośredniej opieki nad dzieckiem
  • zapoznania instruktora z aktualnym stanem zdrowia dziecka
  • stosowania się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia
  • przestrzegania ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa
  • zachowania szczególnej ostrożności
  • przestrzegania regulaminu zajęć
  • przestrzegania regulaminu pływalni
 8. Dzieci poniżej 3 roku życia (regulamin wewnętrzny pływalni) i kursanci, którzy nie zgłaszają potrzeb fizjologicznych, powinni mieć założone pampersy do pływania. Wszystkie dzieci powinny mieć założone kąpielówki (chłopcy) lub stroje jednoczęściowe (dziewczynki).
 9. Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego zajęcia jest zabronione.
 10. Prowadzący zajęcia, w razie jakichkolwiek problemów zdrowotnych uczestnika, ostatecznie decyduje o uczestnictwie kursanta w zajęciach.
 11. Prowadzący ma prawo do zakończenia zajęć przed wyznaczonym czasem.
 12. Uczestników zajęć obowiązuje regulamin pływalni.
 13. Udział w zajęciach jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 14. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych, pogorszeniu stanu zdrowia uczestnik zajęć/opiekun uczestnika, jest zobowiązany zgłosić ten fakt prowadzącemu zajęcia fizjoterapeucie/instruktorowi.
 15.  W przypadku braku możliwości uczestniczenia w zajęciach indywidualnych oraz grupowych opiekun uczestnika/uczestnik jest zobowiązany zgłosić nieobecność najpóźniej na 36 godzin przed planowanym rozpoczęciem zajęć. Niezgłoszenie nieobecności traktowane jest jakby zajęcia odbyły się planowo i uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty zgodnie z cennikiem.
 16. Karnet na terapię indywidualną na 5 spotkań jest ważny przez 8 tygodni od dnia zakupu. W sytuacjach wyjątkowych termin ten może zostać wydłużony.